۱۳۹۵ بهمن ۶, چهارشنبه

زن


اگر حقیقت زن باشد - چه خواهد شد؟ آیا این ظن نخواهد رفت که فیلسوفان همگی، تا بدانجا که اهل جزمیت بوده اند، در کار زنان سخت خام بوده اند؟


آن جدی بودن هولناک، آن پیله کردن ناهنجار که بنا به عادت، تا کنون بدان شیوه به سراغ حقیقت رفته اند، مگر وسایل ناشیانه و ناجور برای نرم کردن دل یک زن نبوده است؟ شک نیست که این زن نگذاشته است او را بچنگ آورند- از این رو هرگونه جزمیت امروزه با حالتی افسرده و دلسرد ایستاده است؛ آن هم اگر که اشتباه ایستاده باشد! زیرا هستند افسوسگرانی که بر آنند که او افتاده است و به زمین خورده است، و بالاتر از آن نفس آخر را می کشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر